Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką. 

  • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
    • 24 miesięcy kalendarzowych;
    • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
    • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

  •  zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie zawierające informacje o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko),  (oryginał);
  •  zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto i brutto za 2022 rok (oryginał) lub PIT 11 za 2022 rok;

Projekty

Strony w dziale: