Dostępność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopsdlugoleka.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2022 rok

Data sporządzenia oświadczenia: 28.03.2024 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://gopsdlugoleka.pl/ spełnia standardy WCAG 2.1 i jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) z wyjątkiem wyłączeń:

 • Strona może zawierać pliki (pdf lub skany dokumentów) wytworzone przez podmioty inne niż Ośrodek, do modyfikacji których Ośrodek nie jest upoważniony,

 • Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób z niepełnosprawnością,

 • Niektóre z opublikowanych zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).

Wygląd strony

 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,

 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 • kolory i kontrast zgodne ze standardami dostępności,

 • możliwość powiększania wielkości tekstu na stronie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2024 rok. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Walczak - Pelc, E-mail: gops@gopsdlugoleka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 315 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1440) „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Długołęka

 • przynieść wniosek do sekretariatu - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

 • wysłać drogą elektroniczną na adres gops@gopsdlugoleka.pl

 • przesłać korzystając z elektronicznej platformy usług publicznych ePUAP

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w skrócie: GOPS mieści się przy ul. Szkolnej 40a. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200m. Wejście do budynku znajduje się od ul. Szkolnej. Główne pomieszczenia działalności i obsługi interesantów GOPS znajdują się na piętrze, w zakresie których występują bariery architektoniczne (brak windy oraz innych rozwiązań technologicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku (pomieszczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zawiera podest do wjazdu wózkiem). Na drzwiach wejściowych do budynku GOPS znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem GOPS, który następnie udziela niezbędnej pomocy w załatwieniu sprawy. Przy głównym budynku GOPS jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. W siedzibie GOPS jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (w ciągu 0,5h od zgłoszenia potrzeby). GOPS zapewnia możliwość skorzystania na miejscu lub online z tłumacza migowego (w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. GOPS zapewnia możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. GOPS zapewnia wsparcie pracowników. 

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej E-mail: gops@gopsdlugoleka.pl

 • korespondencję pisemną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Długołęka

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informacje o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,

 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Długołęka

 • przynieść wniosek do sekretariatu - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

 • wysłać drogą elektroniczną na adres gops@gopsdlugoleka.pl

 • korzystając z elektronicznej platformy usług publicznych ePUAP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Projekty

Strony w dziale: